lokale politieke partij

Kick Maurer

Kick Maurer

Mijn naam is Kick Maurer. Ik ben een geboren en getogen Volendammer, maar wel met vreemd bloed. Het organiseren, meedenken en zoeken naar oplossingen is iets wat in m’n aard ligt. De mensen achter Lijst Kras zijn gedreven en begaan met de problemen die spelen binnen onze gemeente. Kort na de oprichting van Lijst Kras heb ik me bij hen aangesloten. Het is leuk om met hen samen te werken en proberen iets goeds te doen voor onze gemeente. Niet alleen maar klagen, maar proberen een antwoord te vinden op tal van vragen en problemen. Dit was dan ook de reden dat ik me beschikbaar stelde als raadslid voor de gemeente Edam Volendam namens Lijst Kras.
Sinds vier jaren ben ik als afdelingshoofd werkzaam bij de afdeling Huisvesting, Veiligheid & Milieuzaken aan de Universiteit van Amsterdam. In die rol adviseer ik de directie van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica over huisvesting-, facilitaire-, veiligheid- en milieuzaken. In deze hoedanigheid denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van een oplossing rond de huisvestingsproblematiek van de ambtenaren in onze gemeente. Nu en straks na de fusie (van onze gemeente) met de gemeente Zeevang.
Taken die de gemeente nu en vanaf 2015 op het gebied van gezondheid, WMO,  jeugd, onderwijs, sociale voorzieningen (en meer) uitvoert, zullen goed op elkaar moeten worden afgestemd. In beide gemeenten hebben de inwoners dezelfde rechten en plichten. Alleen de uitvoering van deze zaken kan per gemeente verschillen. Voordat de fusie officieel is afgerond moeten deze verschillen zijn opgelost. Wij moeten er op toezien dat de gekozen oplossingen goed en eenvoudig zijn. Zij moeten werkbaar zijn voor zowel de ambtenaren als de inwoners en binnen de financiële kaders passen. De mobiliteit in onze gemeente en daarbuiten is een belangrijk onderwerp waarvoor ik  mij  wil inzetten. Onze aandacht mag niet alleen maar uitgaan naar meer en snellere autowegen. Goede bereikbaarheid naar de omliggende steden en dorpen via het openbaar vervoer moet gegarandeerd zijn en blijven. Aan de veiligheid voor de voetgangers en fietsers kan er binnen de gemeente nog veel verbeterd worden. Te denken valt aan veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, betere fiets- en wandelpaden en fietsenstallingen binnen de bebouwde kommen. De parkeerproblemen in onze gemeente zijn groot en lastig op te lossen. We willen samen met de betrokken inwoners uit die buurt zoeken naar oplossingen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ik ben dan ook heel blij dat we enthousiaste mensen in ons team Lijst Kras hebben, die meedenken met wat de jeugd vandaag de dag wil, kan en mag. Het verbeteren van de sportaccommodaties binnen onze gemeente komt ten goede aan onze kinderen. Ook de activiteiten die plaats vinden in het nieuwe complex van de PX en de Singel zijn heel belangrijk. Het moet de jongeren aanspreken zodat zij een eigen, gezellige plek krijgen en ze niet op de straat willen rondhangen. Hopelijk heeft u een indruk kunnen krijgen van mij en Lijst Kras.