Begroting 2018 en meerjarenbegroting unaniem aangenomen door de Raad van Edam-Volendam

Logo-edam-volendam
klik om te vergroten

Donderdag 2 november vond de jaarlijkse Begrotingsdag plaats in de HHNK. Op deze dag wordt door het college de begroting gepresenteerd van 2018 met een doorkijk naar de jaren t/m 2022. Dit is mogelijk omdat alle plannen die in het coalitieakkoord staan verwoord, financieel zo goed mogelijk zijn vertaald en daarvoor de dekking wordt aangegeven.

Zoals  u misschien wel hebt gemerkt liegen die plannen er niet om. De nieuwe gemeente Edam-Volendam bruist als nooit te voren. Deze coalitie bestaande uit LijstKRAS, CDA , Zeevangs belang en de VVD is heel energiek aan het werk gegaan. De resultaten zullen de komende jaar overal zichtbaar zijn. Wij zullen u daarover regelmatig informeren.

Herijking in gang gezet

Wat van  groot belang is voor o.a. de financiële situatie van onze gemeente is de herijking die dit college in gang heeft gezet in 2017 en die in 2018 nog volop doorgaat. De resultaten daarvan zullen naar verwachting een grotere financiële armslag geven aan de gemeente en het bestuur veel meer daadkracht geven en veel beter zicht op allerlei bestuurlijke processen.

– Het subsidiebeleid is in kaart gebracht; wie krijgt subsidie hoeveel en waarom? Binnenkort zal daarop een bezinning plaatsvinden.
– Er is een inventarisatie bezig en bijna afgerond  van het onroerend goed dat de gemeente in bezit heeft; hoe daar mee wordt omgegaan en wat afgestoten kan worden of juist verhuurd.
– De reserves en voorzieningen zijn doorgelicht. Dit heeft tot waardevolle financiële  inzichten geleid, die direct de financiële armslag van onze gemeente heeft verbeterd.
– De stille reserves zijn doorgelicht en er worden nu reële schattingen gemaakt van die reserves en een plan van aanpak, hoe ze eventueel ingezet kunnen worden.
– De niveaus van allerlei onderhoudsplannen zijn bekeken en beoordeeld en vele krijgen binnenkort kaders mee van de gemeenteraad.
– De inkoop is doorgelicht met als gevolg dat deze geprofessionaliseerd gaat worden. Centraal inkopen kan veel voordelen opleveren en grote besparingen met zich brengen.

Dit alles is ook nodig om de plannen die op stapel staan te kunnen financieren. De belastingen worden daarvoor niet verhoogd, behoudens de inflatiecorrectie voor OZB, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting. De totale woonlasten voor onze inwoners zullen gemiddeld met niet meer dan 1,3 % stijgen. Daarbij liggen de woonlasten in Edam-Volendam  in 2018 ruim onder het landelijk gemiddelde, terwijl het voorzieningenniveau voor een gemeente van onze omvang tot de top van Nederland behoort. Ga voor uzelf maar eens na wat we hier allemaal tot onze beschikking hebben. Wij van LijstKRAS gaan met deze coalitie, onverstoorbaar door met het dienen van de belangen van de inwoners van de gemeente Edam-Volendam.

email:  fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn