lokale politieke partij

Standpunten

Download verkiezingsprogramma

Hieronder vindt u een overzicht van onze standpunten. Klik op een van de standpunten voor meer informatie.

Download het korte verkiezingsprogramma

 • Welzijn en cultuur

  Welzijn en cultuur

  Als  gemeentebestuur moet je ook nadrukkelijk heel bewust bezig zijn met welzijn en cultuur. Onder welzijn verstaan we het algemeen welbevinden van onze inwoners. Het is een heel breed terrein, waarvan onderdelen terugkomen in andere hoofdstukken. Hoe men zich voelt, heeft te maken met de mogelijkheden die je als mens hebt en krijgt in je leefomgeving. Dit heeft o.a. raakvlakken met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), sport, cultuur, zorg en onderwijs. Dit werd voorheen grotendeels geregeld vanuit Den Haag, maar  wordt nu op het bordje van de gemeente  gelegd.
  Natuurlijk is het zo dat de gemeente dichter bij de burger staat dan het Rijk, maar bij overheveling van taken is het Rijk nooit echt scheutig met geld. Dat betekent dat ook onze gemeente er een grote verantwoordelijkheid bij heeft gekregen en nog zal krijgen.

  Jeugd en Jongeren   beleid

  De jeugd heeft de toekomst, maar de weg naar een goede toekomst zit vol valkuilen. Het welzijn van de jeugd verdient dan ook de hoogste aandacht.

  Het CBW

  Het CBW heeft in beide kommen van de gemeente twee totaal vernieuwde accommodaties. Er moet  een fris, toekomstbestendig beleid i.s.m. met  de gemeente  ontwikkeld worden om de jeugd binnen de poorten te krijgen en te houden.
  De jongeren moeten benaderd worden op de plaatsen waar ze te vinden zijn: o.a. op de sociale media.

  Sporten door de jeugd

  Het doen aan sport is van het grootste belang  voor de ontwikkeling op meerdere gebieden. Sportverenigingen dienen  dan ook  gefaciliteerd te blijven door de gemeente. Actief sporten door de jeugd kent tal van voordelen o.a. : actief bewegen, sociale contacten, presteren, conformeren aan regels, midden in de samenleving staan en weinig tijd voor rondhangen en andere minder fraaie dingen.

  Onderwijs

  Het volgen van (vervolg)onderwijs is voor de jeugd van het grootste belang. Het basisonderwijs in Volendam valt volledig onder de vlag van de SKOV evenals het Don Bosco. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.  Lijst Kras vindt dat de gemeente nadrukkelijk met de verschillende onderwijs instellingen om tafel moet, om samen met de onderwijsinstellingen voorwaarden voor goed onderwijs te realiseren,  schoolverzuim te bestrijden,  voor en na- schoolse opvang te regelen en voor – en vroegtijdse educatie (V.V.E.) professioneel gestalte te geven.

  Verslavingen 

  Onderdeel van goed jeugdbeleid moet zijn het voorkomen en bestrijden  van de diverse verslavingen die in de maatschappij voorkomen, vooral onder de jeugd.

  Helaas komen  veel soorten verslavingen in ruime mate ook in onze gemeente voor.

  –          Wij willen heel goede voorlichting in het onderwijs omtrent verslavingen en voorlichting aan de ouders en organisaties die zich hiermee bezig houden ondersteunen, zoals “ouders informeren ouders “ (OIO)en het maatschappelijk werk.

  –          Keiharde  drugsbestrijding zowel v.w.b. dealers als de gebruikers;

  –          Jongeren maar vooral ook hun ouders voorlichten over de gigantische nadelige effecten  van (overmatig) drankgebruik vooral op (te) jonge leeftijd zeker ook thuis;

  –          Aandacht voor gokverslaving

  –          Aandacht voor verslaving aan de sociale media.

   

  Een grote rol voor deze zaken is naast de gemeente weggelegd voor het CBW, het onderwijs, vrijwilligersorganisaties en beroepsorganisaties in de jeugdzorg, het schoolmaatschappelijk werk, politie en justitie, Boa’s en niet te vergeten de horeca en de sportverenigingen.

  Ouderenbeleid

  Vandaag de dag is de term ouderen eigenlijk misleidend want je zou beter spreken van Senioren, we leven steeds langer en blijven langer fit van lijf en leden. De Senioren willen en kunnen langer op zichzelf wonen en daar willen wij samen met o.a. de woningbouwverenigingen in faciliteren. Doordat mensen ouder worden hebben ze ook meer zorg nodig. Er zijn dus meer zelfstandige zorg – en verpleeg mogelijkheden nodig dan vroeger. Bovendien willen veel ouderen dat als hun partner ziek wordt in de buurt van die partner blijven wonen.

  Rol van de zorg en politiek

  De politiek moet in nauw overleg met de (bejaarden)zorg oplossingen aandragen die aansluiten bij die veranderende maatschappij en de verschillen in opvattingen m.b.t. de fysieke en geestelijke gesteldheid van de mensen. Dit gebeurt op dit moment al volop want het is dan ook zeer belangrijk dat er voldoende verzorgingshuizen als de Gouwzee, de St. Nicolaashof en de Meernin blijven. Maar er is meer. Veel ouderen willen langer op zichzelf wonen, al dan niet deels onder toezicht.
  Vooral de woningbouwverenigingen spelen hier op dit moment een belangrijke rol in. Lijst Kras is er een groot voorstander van dat de gemeente faciliteert in  het tot stand komen van Woonzorgcomplexen zoals (WOZOCO)  en het realiseren van Seniorenwoningen op inbreilocaties zoals op het terrein van de Maria Goretti. De gemeente kan o.a. via de buurthuizen een rol spelen in zinvolle tijdsbesteding voor ouderen. Met onderwijs (cursussen) kunnen ouderen in staat gesteld worden “bij te blijven”, zodat zij een rol kunnen blijven spelen in de maatschappij.

  De seniorenraad

  In onze gemeente hebben we een sterk georganiseerde en gemotiveerde seniorenraad, die aan het bovenstaande en nog veel meer andere zaken voor ouderen aandacht besteed. Zij zijn heel actief in het organiseren van allerlei lezingen en voorlichtingsmiddagen voor ouderen. Hierbij worden deskundigen en woordvoeders van allerlei organisaties uitgenodigd, waardoor ouderen op allerlei gebied worden voorgelicht. Deze seniorenraad verdient alle steun vanuit de politiek en niet alleen in faciliteiten, financieel en/of organisatorisch. De seniorenraad weet heel goed wat voor noden en wensen er spelen bij de steeds groter wordende groep ouderen en zou een waardevolle adviesraad c.q. “denktank” kunnen zijn voor de politiek. Naar wat Lijst Kras heeft begrepen is die ideale situatie nog lang niet bereikt. Met regelmaat zal Lijst Kras met vertegenwoordigers/bestuurders van deze raad om de tafel zitten om de mogelijkheden daartoe te bespreken.

  Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Eén van de zaken die “Den Haag” afschuift naar de gemeenten is de verantwoordelijkheid voor mensen met een beperking, in de volksmond bekend als Baanstee medewerkers. De regering wil van de financiële verantwoordelijkheid af. Voor Lijst Kras is het allerbelangrijkst dat deze mensen hun werk houden, Voor hen betekent werk ook in de samenleving staan en het biedt hun een sociale context.

  Onderwijs

  De gemeente heeft niet veel zeggenschap in het huidige onderwijs. Zelfstandige schoolbesturen die verantwoording afleggen aan het Rijk en zijn inspecteurs, zijn daar volledig verantwoordelijk voor. In de nabije toekomst wordt ook het onderhoud van de schoolgebouwen dat voorheen bij de gemeente lag, overgeheveld naar de schoolbesturen.

  Invloed op onderwijs

  De invloed die de gemeente nog wel kan hebben ligt op overleg met onderwijsorganisaties en het faciliteren en subsidiëren van gemeentelijke speerpunten binnen het onderwijs. We denken hierbij aan zwemonderwijs, V.V.E, aanpak van pesten op scholen, projecten op het gebied van gedrag, leefstijl en opvoeding. Verder zaken als SOVA trainingen (weerbaarheidstrainingen voor kinderen).  Lijst Kras wil structureel overleg met het onderwijs om o.a. bovenstaande zaken  op de agenda te houden en op die manier samen met het onderwijs de samenleving op een positieve manier te beïnvloeden.

 • Ouderenbeleid

  De groep ouderen in Nederland maar zeker ook in Edam-Volendam neemt jaarlijks met sprongen toe.  De ontwikkelingen van de voorzieningen op het gebied van de zorg,  ruimtelijke ordening en benadering van de ouderen blijven daarbij achter. De seniorenraad bestaande uit vrijwilligers die heel veel tijd investeren in de doelgroep heeft een lijst van actiepunten die Lijst Kras volledig kan ondersteunen. Wij steunen en zullen een lans breken voor de volgende zaken:

  –          Eén loket functie voor alle burgers

  –          Seniorenwoningen en voorzieningen aan de Julianaweg (nu nog Mauritius).

  –          Renovatie de Meermin

  –          Spoedige realisatie Woon-Zorgcomplex (WoZoCo)

  –          Structurele toegankelijkheid openbare gebouwen

  –          Ondersteunen van senior vriendelijk vervoer binnen de gemeente.

  –          Effectieve hulp en efficiënte besteding van de WMO gelden aan de doelgroep.

   

  Verder wil de seniorenraad de wijkverpleegkundigen weer terug in de wijk. Dat lijkt ons een zinvol streven dat nu ook door het kabinet wordt onderschreven, zonder daartoe ook meteen middelen ter beschikking te stellen aan de gemeente. Tot slot wil de seniorenraad steun voor mantelzorgers. Hoe dat goed gestalte moet krijgen is nog onderwerp van gesprek.

 • Verkeer en vervoer

  Op het gebied van Verkeer en vervoer liggen de komende periode grote uitdagingen. Zeker in de zomer loopt Volendam vol met voertuigen, waardoor  het hele centrum vol staat met auto’s. Parkeren op het Marinapark wordt nog niet ten volle gebruikt, de Parallelweg wordt goed benut, waarbij veel plaatsen bezet worden door auto’s van lokale ondernemingen en bewoners uit de Blauwe Zones.Het blauwe zone beleid kan voor grote problemen gaan zorgen en mogelijk betaald parkeren voor toeristen moet ernstig overwogen worden.De Dijk en het centrum verdienen daarbij extra aandacht.

  Prioriteiten

  –          Autoluwe dijk, alleen nog voor bewoners.

  –          Parkeren in de winter op het Europaplein. Het parkeren toe te staan het hele jaar door voor 20 parkeerplaasten, waar nu de rotonde ligt.

  –          Geen grootschalig ondergrondsparkeren centrum. Indien een reusachtige ondergrondse parkeergelegenheid wordt gecreëerd in het centrum, zal onze drukste verkeersader de Julianaweg nog veel drukker worden.

  –          Bevorderen van parkeren bij het Marinapark. Er is daar nog veel meer parkeerruimte. Auto’s en bussen meer dwingend daar naar toe leiden.

  –          Onderzoek naar betaald parkeren voor toeristen. Betaald parkeren voor toeristen is gemeengoed in de hele wereld. Naast extra inkomsten geeft het een stuk duidelijkheid. De gratis parkeermogelijkheden voor onze eigen inwoners moeten behouden blijven.

  –          Bevordering brede veilige fietspaden. Het gaat al de goede kant op maar het streven blijft een dekkend, veilig fietspadennet in de hele gemeente.

  –          Veilige uitstapplaats   Het ideaalbeeld is dat de bus toeristen op twee plaatsen in Volendam kunnen uitstappen. Bij het Marinapark, (over enkele jaren via de N247 en de derde ontsluitingsweg) en op de Paralelweg. De drukte is dan goed verdeeld en economisch gezien komen alle ondernemers aan hun trekken.

  –          Evalueren blauwe zone beleid. In het hele gebied rond het centrum is er woon –werkverkeer. Door het steeds opschuiven van de blauwe zones kan er o.a. door werknemers van buiten niet meer geparkeerd worden. Waar nodig en mogelijk bijstellen en/of aanpassen parkeerbeleid. Groot deel van de dag staan nu straten leeg.

   

   

   

 • Bestuur

   

  Bij aanstelling van personeel en het bevorderen van personeel naar een hogere functie eerst goed kijken in eigen  gemeente.

  De praktijk heeft uitgewezen dat werknemers uit onze eigen gemeente harde werkers zijn en bovendien goed opgeleid . We moeten dus eerst dichter bij huis  kijken of er geschikt personeel is voor een bepaalde functie. Wat van ver komt is niet altijd beter. Ook wanneer er sprake is van bevordering naar een hogere positie, moet beter gekeken worden of iemand uit onze eigen  gemeente geschikt is.

  Inhuur externen

  Er kan bij pieken en dalen in de werkdruk flexibeler omgesprongen worden met werktijden. In overleg zouden  werknemers vrij kunnen opnemen wanneer het wat rustiger is en wat langer doorwerken als het heel druk is. Dat bespaart op overwerkgelden en op inhuur van externen, die heel veel geld kosten en voor een relatief korte periode helemaal ingewerkt moeten worden.  Bovendien geeft dit de eigen medewerkers  een meer gevarieerd takenpakket en wellicht betere ontplooiingsmogelijkheden.  Beperk de inhuur van externen tot zeer specifieke kennis gebieden die voor de korte termijn, projectmatig, nodig is.

  Vacature stop

  Al jarenlang dring Lijst Kras aan op beheersing van de personeelslasten. Dit gaf veel weerstand in het college. Door de grote bezuinigingen die de komende jaren doorgevoerd moeten worden, zal  er eindelijk echt invulling gegeven moeten worden aan bezuiniging op personeel gebied.  Lijst Kras zal dit proces op de voet volgen, zodat we ook in betere tijden op dit terrein geen geld verspillen.

  BOA’s

  De (B)uitengewone(O)psporings(A)mbtenaren  die werkzaam zijn in de gemeente moeten zichtbaarder worden op straat. Er is nu al op tal van gebieden overlast, terwijl het takenpakket vanuit Rijksoverheid nog steeds uitgebreid wordt. De controle van de horeca valt vanaf 2014 ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.BOA’s moeten zichtbaar in de gemeente controleren. In eerste instantie  waarschuwend optreden en zo nodig bij hardnekkige overtredingen beboetend.

  Huisvesting

  De HHNK verkopen en de MGR Veermanlaan geschikt maken voor ambtenarenhuisvesting. Dat is veruit de goedkoopste  en efficiëntste oplossing  voor het huisvesten van ambtenaren.  Lijst Kras heeft dit al ver vóór de  verkiezingen van 2010 betoogd. Diversen rapporten die de laatste tijd verschenen zijn stellen Lijst Kras in het gelijk. De enorme misser tot aankoop moet zo snel mogelijk ongedaan gemaakt worden. Voor een raadszaal zijn diverse alternatieven aanwezig in gemeentelijke gebouwen in onze gemeente.

  Communicatie

  De communicatie van het gemeentebestuur met de Raad en de bevolking is zolang als de politiek bestaat onderwerp van heftige discussie. Lijst Kras wil de communicatie hoe dan ook verbeteren:

  Brieven van burgers moeten niet alleen een bevestiging van ontvangst krijgen maar ook een termijn van afhandeling van hooguit drie weken. Alleen bij uitzondering en zeer complexe vraagstelling  kan daarvan gemotiveerd worden afgeweken, iets wat binnen de termijn goed gecommuniceerd moet worden met de betrokkenen. Bij vertraging moet uitgezocht waarom en bij laksheid moet de betrokken ambtenaar minimaal aangesproken worden.
  Bij dossiers van enige importantie of omvang m.b.t. de problemen van burgers moet iemand van het college hiervan op de hoogte zijn.

  Er moet één loket komen waar burgers tijdens openingstijden van het stadskantoor altijd terecht kunnen. Daar moet hun probleem zo snel mogelijk opgelost of vraag beantwoord  worden.

  Er moet één loket komen waar ondernemers  tijdens openingstijden van het stadskantoor altijd terecht kunnen. Daar moet hun probleem zo snel mogelijk opgelost of vraag beantwoord  worden.

  Raadsleden moeten structureel maandelijks  voorgelicht worden over de stand van zaken in belangrijke dossiers.

   

 • Ruimtelijke ordening

  Broeckgouw

  De Broeckgouw ontwikkelt zich min of meer volgens plan. Aan de lopende band worden er woningbehoeftepeilingen gedaan, waarbij wordt vastgesteld dat er naar vrijstaande woningen minder vraag is gezien de prijzen die ervoor betaald moeten worden .  Deze stukken grond worden dan verkaveld in kleinere stukken. Lijst Kras vindt dat een goede ontwikkeling. Steeds meer huizen worden voor een prijs van rond de € 200.000,- aangeboden, waardoor starters een kans krijgen op de woningmarkt. Dit was een belangrijke verkiezingsbelofte van Lijst Kras. Die wordt hiermee ingevuld!

   

  Zorgcomplexappartementen

  Lijst Kras wil dat het zorgcomplex in de Broeckgouw met spoed wordt opgepakt daar de realisering nog veel tijd al vergen en de nood hoog is. Overleg met de vertegenwoordigers van de senioren is hierbij geboden.

  Seinpaal

  Nieuwbouw realiseren bij de Waterdam en de vrij komende grond gebruiken om appartementen te bouwen voor bijv. alleenstaanden (zie verder onder standpunt sportaccommodaties)

   

  Gymstuif

  Nieuwe accommodatie faciliteren  in de Broeckgouw en de vrijkomende grond inzetten voor seniorenhuisvesting (zie verder onder standpunt sportaccommodaties)

  Tase

  De entree van ons dorp ziet er zeer verwaarloosd uit. Lijst Kras heeft er voor gezorgd dat het Tase-gebouw gesloopt is.

   

   Centrum Volendam: Het dorpshart!

  Aaltje Karels

  Lijst Kras wil niet meegaan in de plannen voor een nieuw dorpshart zoals dat nu bedacht is door het huidige college. Lijst Kras onderschrijft wel dat er een facelift nodig is. In het volledige traject dienen de volgende punten in acht genomen te worden:

  Goede communicatie en overleg met ondernemers en bewoners,

  Het behouden van realiteitszin voor de economische behoeft.

  Rekening houden met de leefomstandigheden voor de bewoners tijdens en na het uitvoeren van een “facelift”.

  Er moet veel aandacht zijn voor onze lokale ondernemingen, waarbij voorop staat dat we niet willens en wetens  het plaatselijke ondernemingsklimaat verslechteren.

  De financiering moet budgettair neutraal zijn. (Dus geen Noord-Zuid-Lijn-taferelen)

  Kortom:

  Lijst Kras is tegen het realiseren van lege winkelruimtes met s’avonds gesloten rolluiken als aanzicht. Voorbeelden: Buitenkant Stient, buitenkant Havenhof, buitenkant Deen in de van Baarstraat.

  Lijst Kras is dus tegen de grootschaligheid van een nieuw centrum, gevuld met rolluiken.

  Lijst Kras  is tegen het  versmallen van de Zeestraat, alleen maar om meer ruimte te geven aan de bouwers.

  Lijst Kras is tegen  gedwongen verkoop  van panden, semi hoogbouw en meer winkels van hetzelfde die lokaal nauwelijks meer koopkracht of werk  zullen brengen.

  Lijst Kras is tegen een parkeergarage onder het AMVO-terrein voor honderden auto’s waardoor de Julianaweg onleefbaar wordt door de duizenden verkeersbewegingen per dag. Momenteel slibt het verkeer rondom de rotonde bij de Zeestraat al behoorlijk dicht.

 • Sport en recreatie

  Zwembaden

  Zwembaden kosten veel geld maar zijn wat Lijst Kras betreft onmisbaar voor de samenleving. Hierbij doelen we op zowel de Waterdam, Slobbeland en het Strandbad Edam. Voor het leren zwemmen als sport, recreatief zwemmen en alle andere activiteiten op  en rond het water, moet je in je eigen gemeente terecht kunnen.  Voor zowel de ouderen en de jeugd is het watergebeuren in onze gemeente van groot belang.

  Slobbeland en Strandbad Edam moeten voor eigen inwoners beschikbaar blijven.

  Momenteel verrijzen er op diverse plaatsen in Nederland nieuwe recreatieterreinen/centra, zoals wij al sinds jaar en dag het Slobbeland hebben. Het blijkt dat er simpelweg grote behoefte is aan dergelijke plaatsen waar men kan ontspannen. Vreemd genoeg wordt ons eigen Slobbeland bedreigd door allerlei grootschalige bouwprojecten. Wij van Lijst Kras zijn daar uitermate duidelijk in, Slobbeland heeft een recreatieve functie en dat moet zo blijven! Het liefst zien wij een afvloeiingsregeling van de industrie aldaar en een versterking van de reeds bestaande recreatiefaciliteiten.
  De waterkant moet geen privébezit worden, maar  bereikbaar blijven voor recreatie.

  Sportaccommodaties

  RKAV, AVE, Tennis, Handbal en nog tientallen andere verenigingen in onze gemeente hebben samen vele duizenden leden, waarbij sommige verenigingen tot de grootste van Europa behoren.  Praktisch ieder kind  is lid van één of meer sportverenigingen. Lijst Kras vindt het van belang dat ze allemaal gefaciliteerd worden zodat alle inwoners hun (sport)vertier in de eigen gemeente kunnen vinden.

  Vele verenigingen zijn de afgelopen jaren geholpen met geldleningen en verzorging van regulier onderhoud. Lijst Kras heeft hier een actieve rol in gespeeld en zal dat voor de amateursport blijven doen. 

   

  Sportkoepel

  De sportkoepel is een aantal jaren geleden in het leven geroepen om allerlei hand-  en spandiensten op het gebied van sport te verlenen aan grote en kleine verenigingen die voornamelijk gerund worden door vrijwilligers. De sportverenigingen moeten aan steeds meer verplichtingen voldoen en kunnen daarbij ondersteuning krijgen van de professionals van de sportkoepel. Dit is een heel goede zaak. Die steun is heel hard nodig om de boel draaiend te houden. Lijst Kras zal dit actief blijven bevorderen en wil ook dat er op het gebied van cultuur een aanspreekpunt komt voor verenigingen die zich daar mee bezig houden .

  Gymstuif

  De laatste grote vereniging in onze gemeente die in een achterhaalde accommodatie zit is Mauritius. De plaats bij de voormalige huishoudschool  is zeer geschikt voor seniorenhuisvesting .  De gemeente moet actief pogingen doen het terrein vrij te krijgen en voor Mauritius de realisatie van alternatieve “huisvesting”  faciliteren . Dit moet grotendeels met gesloten beurzen, daar de gemeentelijke financiën zich geen grote investeringen kunnen veroorloven.

  De (nieuwe)Seinpaal  

  De Seinpaal is aan vervanging toe en Atlas aan vernieuwing. Hier kunnen misschien meerdere  doelen tegelijk bereikt worden.  De locatie Seinpaal benutten voor appartementen voor senioren en/of alleenstaanden. Op het terrein naast zwembad De Waterdam  een  nieuwe sporthal. De opbrengsten en kosten moeten liefst zoveel mogelijk tegen elkaar weggestreept worden.

   

 • Slobbeland

  Momenteel verrijzen er op diverse plaatsen in Nederland nieuwe recreatieterreinen/centra, zoals wij al sinds jaar en dag het Slobbeland hebben. Het blijkt dat er simpelweg grote behoefte is aan dergelijke plaatsen waar men kan ontspannen. Vreemd genoeg wordt ons eigen Slobbeland bedreigd door allerlei grootschalige bouwprojecten. Wij van Lijst Kras zijn daar uitermate duidelijk in, Slobbeland heeft een recreatieve functie en dat moet zo blijven! Het liefst zien wij een afvloeiingsregeling van de industrie aldaar en een versterking van de reeds bestaande recreatiefaciliteiten. De waterkant moet geen privébezit worden, maar  bereikbaar blijven voor recreatie.

 • Veiligheid

  Veiligheid

  Veiligheid is al jaren een prioriteit in de gemeente Edam-Volendam. Veiligheid is een ruim begrip. Je hebt veel soorten veiligheid. Denk hierbij aan inbraken, vandalisme, je veilig voelen op straat op alle uren van de dag, veilig uitgaan voor de jeugd in uitgaansgelegenheden, verslavingen en tegenwoordig de sociale media. Verder heb je dan nog de onveiligheidsgevoelens bij mensen omdat ze weten dat  in de gemeente drugs worden aangeboden én gebruikt, dat de jeugd zich al op (te) jonge leeftijd  te buiten gaat aan drank en nog onzichtbaarder het feit dat vele vaak jonge mensen verslaafd zijn aan gokken, zonder dat hun naaste omgeving ervan weet. Daarnaast heb je nog de groepsdruk – het moeten doen wat door de groep als acceptabel wordt geacht – waardoor de individuele ontwikkeling van mensen ernstig in gevaar wordt gebracht.

  Oplossingen?

  Dé oplossing is niet voorhanden. De meeste problemen die hier zijn geschetst spelen op (inter)nationaal niveau. Overal zijn mensen bezig, individueel of in groepsverband, met het werken aan oplossingen. Toch neemt de omvang van de problemen nog steeds toe. Dat wordt duidelijk in gesprekken met jongeren en mensen die actief zijn bij de verenigingen, hulpinstanties en in de horeca.De roep om meer politie die strenger optreedt klinkt alom. De politie echter kan hooguit een klein deel van de oplossing zijn. De gemeente heeft geen echte zeggenschap over de politie en zeker niet over de getalssterkte. Dit wordt landelijk en regionaal geregeld, hoewel de burgemeester in goed contact met de korpsleiding op belangrijke details toch dingen kan regelen als extra controle bij festiviteiten en zaken als een drugshond die patrouilleert tijdens de uitgaansuren op de dijk.

  Brandweer

  Een optimaal functionerend brandweercorps is ook een onderdeel van de veiligheidsketen. Daar is door de gemeente de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd. Naast opleiding en materieel is er ook een nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd.   In het kader van voorlichting en (brand)preventie is er een hoop gewonnen de laatste jaren, maar dat is nog niet genoeg. De door het Rijk ingezette trend is momenteel dat brandweercorpsen worden samengevoegd en regionaal worden aangestuurd. Dat geldt vanaf 2014 ook voor de brandweer van Edam-Volendam. De faciliteiten zoals die er nu zijn in onze gemeente blijven ook hier. De leiding en het gezag wordt gedeeld met de omliggende gemeenten. De burgemeester is onze vertegenwoordiger in het regionale beraad.

  Speerpunten 

  Keiharde bestrijding van handel en gebruik van drugs door o.a. opsporingsbeleid en gehoor te geven aan de signalen uit de samenleving.

  Wij zijn het eens met het alcoholverbod voor 16 en 17 jarigen. Intensieve, directe voorlichting aan de ouders en de betrokken jongeren zelf is van het grootste belang, waarbij een cruciale rol is weggelegd voor de ouders.

  Boa’s behalve verbaliserend ook preventief en informerend laten optreden. Het doel is gedragsverandering tot stand te brengen en dat niet alleen via boetes.

   

 • Economische zaken, toeristenbeleid en parkeren

  Economische zaken, toeristenbeleid en parkeren

  Lijst Kras vindt het van belang dat door kleinschaligheid en divers aanbod van veel lokale ondernemingen de bewoner en de toerist aan hun trekken komen, in samenhang met lage parkeertarieven, goede bereikbaarheid en een gezellig centrum. De dijk moet uit oogpunt van veiligheid, overlast en uitzicht zoveel mogelijk autovrij zijn. Het uitzicht op  zee, de haven en Marken maakt ons dorp zo bijzonder.

   

  N247

  Als over enkele jaren de ontsluitingsweg vanaf de N247 wordt gerealiseerd, kan gemotoriseerd verkeer rechtstreeks vanaf de N247 naar het parkeerterrein aan de Parallelweg  komen zonder de Dijk of de Julianaweg te belasten.

  Parkeren Marinapark 

  Als duidelijk wordt aangegeven dat er op het Marinapark gratis geparkeerd kan worden, zullen veel automobilisten besluiten daar te parkeren. Dit scheelt wederom veel gemotoriseerd verkeer op onze drukste verkeersader de Julianaweg en een leidt ook tot een toeristenstroom aan die kant van de Dijk.

  Verkeer in het centrum

  Een derde stroom toeristen dient door het centrum richting de Dijk te gaan. Dan is er sprake van optimale spreiding en kunnen ook de ondernemers hier allen in gelijke mate van profiteren. Toeristenbussen moeten gepaste faciliteiten krijgen om mensen uit- en in te laten stappen. In de wintermaanden moet het mogelijk zijn om zonder extra kosten (alleen het verwijderen van bloembakken) auto’s te laten parkeren op het Europaplein.

  Facelift de Havenhof      

  Een facelift van de Havenhof juicht iedereen toe. Extreme uitbreiding niet.

  Blauwe zonebeleid

  Het blauwe-zone-beleid is volop in gang en brengt weer nieuwe problemen met zich mee. De zone schuift steeds verder het dorp in, waardoor vrij parkeren in deze gemeente steeds moeilijker wordt. Voor personeel van buiten de gemeente wordt dit een toenemend probleem. Er moet een evaluatie komen waarin deze zaken aan de orde gesteld worden. De laatste vrije parkeerplaatsen zijn overbezet (zie de kuslus Kennedyschool) Twee ontheffingen per school of bedrijf binnen een blauwe-zone biedt weinig soelaas voor de betrokkenen. De blauwe-zone-gebieden staan overigens overdag voor een groot deel leeg. Het wordt s ’zomers zomer wel heel erg aantrekkelijk voor de toeristen om daar dan te gaan staan, die dan vervolgens bekeurd zullen worden.

   

 • Financiën

  Financiën

  Het Rijk geeft domweg minder geld aan de gemeenten waar meer nodig is. Verder worden er allerlei taken op de gemeente afgeschoven, waarbij de geldstroom achterblijft.  Denk hierbij aan de jeugdzorg, de AWBZ en de participaties (Baanstee en Wajong), de zogenaamde transities. Dit zijn eenzijdige maatregelen van het kabinet die de gemeente gewoon maar moeten slikken.  De inkomsten moeten echter in overeenstemming zijn met de uitgaven. Op dit moment komt dat neer op “de touwtjes aan elkaar knopen”.

  Positief feit is dat de financiële reserves van onze gemeente en het voorzieningenniveau goed zijn. De belastingdruk is relatief laag.

  Bezuinigingen

  Op alle fronten wordt kostenbesparend gewerkt binnen de organisatie. Denk daarbij o.a.  aan:

  Personeel, via natuurlijk verloop geen of nauwelijks nieuwe aanstellingen. Niet verlengen tijdelijke aanstellingen, en alleen uiterst noodzakelijke inhuur externen.

  Op afdelingsniveau moet iedereen op het budget inleveren.

  Weinig nieuwe prioritieten.

  Verdere uitgangspunten

  OZB zo mogelijk niet verhogen

  Voorzieningenniveau niet aantasten, b.v. zwembad en sporthallen etc. goed blijven onderhouden.

  Nieuwe sporthal (i.p.v. de Seinpaal) en Accommodatie Mauritius budgettair neutraal m.a.w. de gemeente stopt er geen of nauwelijks geld in.

  Prestatie gebonden subsidies.

  Nieuwe geldstromen aanboren 

  Onderzoek naar betaald parkeren uitsluitend voor toeristen, tegen een redelijk tarief vinden wij een goede zaak.

  Panden in eigendom van de gemeente die dat niet hoeven te zijn en verder geen economisch of maatschappelijk waarde hebben gewoon verkopen.

  Ambtenaren huisvesten op een betaalbare, moderne, efficiënte, toekomst gerichte manier.

  De uitkomsten van de kerntakendiscussie gebruiken om te bezien waar het voordeliger is taken uit te besteden, dan in eigen beheer en andersom.