LijstKRAS heeft een goed gevoel bij deze coalitie!

Knipsel
klik om te vergroten

De coalitie van LijstKRAS, CDA, Zeevangsbelang en VVD is keihard aan het werk

Er zijn mensen die zullen denken “waarom schrijft LijstKRAS niet meer zoveel als voorheen?”. De reden hiervoor is simpel. Edam-Volendam is twee maanden geleden gefuseerd met Zeevang. Er is op één wethouder na (Gina Kroon – Sombroek CDA) een heel nieuw college aangetreden. Verder is er ook een nieuwe secretaris(algemeen directeur van alle ambtenaren) begonnen en hebben er diverse (functie)wisselingen in het ambtenarenbestand plaatsgevonden.
De enige “vaste waarden” in het bestuur zijn verder de burgemeester en de griffie (ambtelijke ondersteuning Raad en college). Dit college moet zich nog volop inwerken en aan elkaar wennen. Heel veel verordeningen, belastingen en andere zaken moeten op elkaar afgestemd worden. Verder lopen er een aantal moeilijke dossiers die zich door de nieuwe wethouders eigen gemaakt moeten worden. Kortom een hele klus. Dat levert dus in deze begin fase geen groot nieuws op, hoewel we bij deze wel kunnen melden dat de coalitiepartners goed in hun vel steken en constructief aan de slag zijn.
We zullen u de komende tijd toch kort even bijpraten over een aantal lopende zaken in onze gemeente.

Het Europaplein

Een presentatie van de plannen die gemaakt zijn na alle inspraakprocedures, moet binnenkort in een openbare raadsvergadering plaatsvinden. De nieuwe gemeenteraad moet zich over de plannen gaan buigen en eventuele wensen hieromtrent uitspreken.
Ambtelijk worden al voorbereidingen getroffen. Een tijdslijn wanneer e.e.a. moet plaatsvinden is in de maak. Ten behoeve van de levendigheid van het plein zullen bestemmingen moeten worden aangepast die ook nog voorgelegd moeten worden aan de Raad en alle overige betrokkenen. Dat laat onverlet dat de fysieke start (het plein aanpakken) niet hoeft te wachten tot de inspraak over en wijzingen in de verordeningen afgerond zijn. Dat zou weer heel lang kunnen duren U wordt hierover overigens vanuit het college in de lokale bladen tijdig ingelicht.

Toiletvoorziening Parallelweg

De afgelopen twee jaar is er op de Parallelweg een toiletvoorziening geplaatst waar een door de gemeente een beheerder(C. van Westen) was aangesteld. Dit tot grote voldoening van LijstKRAS en vele andere partijen. De bevolking en vooral de omwonenden, de touringcarchauffeurs en last but not least de toeristen waren hier allen heel blij mee. De beheerder zag het namelijk als zijn taak om naast zijn kernfunctie, ook het terrein zo schoon mogelijk te houden, de chauffeurs aan te spreken over allerlei zaken(motor uitzetten bijv.) een vraagbaak te zijn voor auto – en of buspassagier, misstanden te signaleren, voorkomende problemen op te lossen of te voorkomen en ga zo maar door.
Dit project moet doorgang vinden want de succesvolle parkeerplaats aan de Parallelweg is voor de toeristen de eerste kennismaking met de toeristische trekpleister Volendam.
Het streven is om hier in de nabije toekomst een permanente voorziening van te maken.

De Baanstede

U weet waarschijnlijk door talrijke publicaties omtrent dit onderwerp, dat er grote problemen zijn rond het te werk stellen en houden van mensen die in het reguliere arbeidsproces nauwelijks of niet aan de bak komen. Deze coalitie gaat alles uit de kast halen om de belangen van deze mensen te behartigen. Als dat om welke redenen dan ook niet of onvoldoende meer kan i.s.m. de andere gemeenten zullen we niet schromen deze taak als gemeente Edam-Volendam voor onze eigen mensen naar ons toe te trekken. Daar gaan overigens nog wel heel zorgvuldige overwegingen en onderzoeken aan vooraf. De hele Raad staat hier overigens achter.
Volgende keer zullen we andere lopende processen en prioriteiten met u communiceren.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn