Nieuwbouw Oosthuizen met of zonder ontsluiting?

oosthuizen-westeinde
klik om te vergroten

In de komende Raad staat nieuwbouw in de steigers waaronder niet eerder geplande woningen en appartementen. Die appartementen worden gerealiseerd in een drietal torens. Veel inwoners in Oosthuizen (37) hebben om allerlei redenen bezwaren in gediend.
Veel van die bezwaren treffen o.a. ook het feit dat het college geenszins van plan is een nieuwe ontsluitingsweg te realiseren. Veel mensen zouden dat graag zien. Het college baseert zijn besluit om geen extra ontsluitingsweg te realiseren door dat bureau Oranjewoud diverse malen verkeerstellingen heeft gedaan in Oosthuizen met de volgende conclusies:

1) In 2009 heeft bureau Oranjewoud geconcludeerd dat het extra verkeer destijds van 200 woningen te verwerken is via bestaande wegen en dat de capaciteit dus voldoende wordt geacht. Er is geen nieuwe ontsluitingsweg nodig.

2) Voor het uitwerkingsplan 1A werd hetzelfde geconstateerd; geen nieuw verkeerskundig onderzoek nodig voor een extra ontsluitingsweg.

3) In fase 2 van Waterrijk in 2012 komt Oranjewoud tot de zelfde conclusie; de bestaande wegen en de capaciteit van de Seevancksweg is voldoende.

4) In fase 3A werd in 2019 werd door het college toegezegd dat de “calamiteitenontsluiting zal worden opgewaardeerd naar een echte ontsluiting” Dat zal zeker hard nodig zijn, niet alleen volgens Lijst KRAS maar zeker ook volgens de bewoners in Oosthuizen.

Het college geeft aan dat de CROW /ASVV door hen worden gehanteerd, die aangeven dat voor een erf toegangsweg in een 30 km gebied zoals de Seevancksweg en Westeinde de grenswaarde niet wordt overschreden.
Vanaf 2009 wordt over een eventuele nieuwe ontsluitingsweg in Oosthuizen gesproken met allerlei instanties. Provincie was genegen om een rotonde te realiseren en de toenmalige verkeersminister gaf toestemming om over het spoor te gaan. Helaas eiste hij daarbij dat er dan twee spoorwegovergangen opgegeven moesten worden waar de gemeenteraad van Oosthuizen niet mee akkoord ging.
Wat Lijst KRAS bevreemdt is dat het college vindt dat het wegennet in Oosthuizen prima voldoet en geen aanpassingen nodig heeft. Wij vrezen dat niet alle raadsleden een grondige kennis hebben van Oosthuizen en misschien sommige collegeleden ook niet.
Het verkeer van de laatste nieuwbouw en de nog te realiseren nieuwbouw moet allemaal over de Seevancksweg naar de brug over het kanaal bij de grote kerk. Daar loopt het nu regelmatig flink vast, vooral tijdens de ochtend en de avond spits. Dit komt ook door de geparkeerde auto’s aldaar. Mede door de grote kans op opstoppingen vragen wij ons af of Oosthuizen op deze manier wel voldoende bereikbaar is in geval van calamiteiten. Auto’s kunnen niet uitwijken.

Twee jaar geleden hebben Zeevangs Belang en het CDA nog een motie ingediend om een mogelijkheid open te laten voor een eventuele ontsluitingsweg. Nu er nog eens veel meer gebouwd gaat worden met extra verkeersbewegingen gaan we er van uit dat zij zich hier alsnog hard voor gaan maken met Lijst KRAS.
Laatste kans. Wij verzoeken om uitstel van het vaststellen van het exploitatieplan om dit te heroverwegen en nog eens zorgvuldig te gaan bekijken.
De beslissing van de derde ontsluitingsweg, in Volendam, ging ook niet over één nacht ijs.

Facebook
Twitter
LinkedIn