Politieke rookgordijnen

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Politieke rookgordijnen rond de Gouwwijk

Starters dupe van politieke spelletjes

Afgelopen donderdag had de Raad van Edam-Volendam zijn eerste vergadering sinds het zomerreces. Velen hadden hier reikhalzend naar uit gezien. De raadszaal was dan ook tot aan de laatste plaats bezet met belangstellenden. Het belangrijkste onderwerp was de definitieve besluitvorming rond de V.O.N. prijzen van de huizen in de Gouwwijk. Vandaag woensdag 27-08-08 worden de huizen met de afgelopen donderdag  vastgestelde prijs, aangeboden aan de kopers. De spanning was extra groot gezien het feit dat er een goede kans bestond dat die grondprijs flink naar beneden bijgesteld zou gaan worden. De Zuidpolder gaat nagenoeg door dus kon de voorziening voor de Zuidpolder voor een deel worden opgeheven.

Hoge kosten

De grondprijzen van die huizen zijn namelijk heel hoog. Grondprijzen op inbreilocaties zijn doorgaans altijd hoger dan bij gewone nieuwbouw locaties. In het geval van de Gouwwijk moesten de handbalvelden verplaatst worden, terwijl ook de nog lang niet afgeschreven flatjes van de woningbouw gesloopt moeten worden. Verder zijn de kosten van zand aanbrengen enorm gestegen en wordt er veel geld in parkeergelegenheid gestoken, ook bij de Seinpaal. Tot slot moet de Harlingenlaan nog geasfalteerd worden met geluidsarm asfalt.

Sporthal de Opperdam

Vorige week heeft fractie Kras al geschreven dat bovenop de hierboven genoemde kosten, nog € 1,5 miljoen betaald moest worden door de kopers van de Gouwwijk voor de bouw van sporthal de Opperdam. Daartoe was besloten om de ontwikkeling van de Gouwwijk zo snel mogelijk ter hand te kunnen nemen. De raad sprak met het college af dat indien de mogelijkheid zich voordeed € 1,5 mln. weer uit de grondexploitatie te halen, daar onmiddellijk gebruik van te maken. Die mogelijkheid kwam plotseling in het begin van de zomervakantie op 3 juli. De rechter kwam toen onverwachts snel met de uitspraak dat de bezwaren tegen de Zuidpolder niet ontvankelijk werden verklaard. Een deel van de voorziening voor de Zuidpolder kon toen vrij worden gemaakt.

Verlaging grondprijzen

Na veel onderling overleg kwam het college nog in de vakantie met een voorstel om de grondprijzen te verlagen met € 18.000,-. Zij kwamen aan dit bedrag door € 1.030.000 i.p.v.    € 1,5 mln. te delen door 57. Coalitie genoot de VVD wilde die laatste € 470.000,- gebruiken voor andere zaken en CDA en Volendam 80 legden zich daar, naar het leek, bij neer. Zoals u vorige week heeft kunnen lezen, fractie Kras niet.

Motivatie politieke partijen

Er zijn partijen in de politiek die vinden dat we de huidige marktprijzen als basis dienen te nemen, voor nieuwbouwhuizen. Bedragen van  € 300.000 tot € 400.000,- moeten toch wel op te brengen zijn voor onze starters. Partijen als Recht door Zee (in hun verkiezingsprogramma is betaalbaar bouwen een prioriteit) en PvdA (ook de minder verdienende moeten een huis kunnen kopen) zijn daar voorbeelden van. De VVD, Groen Links en gemeentebelangen, vinden iets lager dan de marktprijs goed genoeg, hoewel deze partijen wel vóór de uiteindelijke verlaging van de grondprijzen met € 18.000,- hebben gestemd.

Blijven over Fractie Kras, Volendam 80 en het CDA. Deze partijen hebben betaalbaar bouwen in hun programma staan en willen daar ook uitvoering aan geven, zo lijkt het.

Amendementen

Een amendement is een voorstel tot wijziging/aanpassing van een voorstel van het college. Fractie kras diende een amendement in om de € 1,5 mln. die de kopers van de huizen in de Gouwwijk zouden moeten betalen, in zijn geheel uit de grondexploitatie te halen i.p.v. € 1.030.000. Daarmee zou de gemiddelde grondprijs van € 71.000,- zakken naar een kleine    € 63.000. Afgelopen donderdag werd bekend dat het CDA óók plotseling met een amendement kwam. De eigen coalitiepartners waren daarmee geheel verrast en vonden het totaal onverantwoord. Het CDA wilde middels het amendement bereiken dat naast de €18.000,- nog eens € 13.000, extra van de prijs af ging. Geweldig nieuws voor de starters, waren het niet, dat het CDA daar geheel alleen mee stond en dat ook van te voren wist. Waarom dien je als coalitie partij een amendement in waar je eigen coalitiepartijen niets van (willen) weten en de rest van de raad ook niet? Daarbij was er een raadslid van het CDA erg ziek werd gezegd en die was dus afwezig. Daardoor stond dus eigenlijk alvast dat geen enkel amendement het zou kunnen halen, daar VVD, Recht door Zee, Gemeentebelangen, Groen Links en PvdA (samen 10 stemmen) de eerder genoemde € 18.000,- eigenlijk al te veel vonden.

Tot slot kwam er lopende de raadsvergadering nog een derde amendement op de proppen van Volendam 80. Zij hadden een soort “compromis” amendement. Dat hield in  € 6000, –  extra eraf, naast de reeds voorgestelde € 18.000. Dan was het helemaal eerlijk

Argumentatie van fractie

Fractie kras heeft de hele avond haar argumenten op tafel gelegd om de grondprijs fors te verlagen:

  • Het zijn voor lokale begrippen géén grote kavels;
  • Er zijn al geweldig veel andere kosten toegerekend aan de grond in de Gouwwijk;
  • Tussen de 57 gegadigden zitten veel echte starters. Alle starters in onze gemeente moeten éénmaal in de gelegenheid worden gesteld voor een redelijk prijs een stuk grond te kopen;
  • Een grondprijs van € 71.000,- is nog steeds véél te hoog voor mensen met een inkomen tussen € 1.600,- en de 2000,- en die komen anders nooit meer in aanmerking voor een betaalbaar huis;
  • Door een fors lagere prijs voor te stellen en met de Zuidpolder in aantocht, moeten eindelijk de door schaarste omhoog gestuwde prijzen, naar beneden bij gesteld worden;
  • De traditie in deze gemeente om weer te sparen voor een betaalbaar huis, zou weer nieuw leven ingeblazen worden;
  • Jongeren hoeven niet teveel schulden op zich te nemen;
  • Het zou zeer zeker een gunstig effect kunnen hebben op het drank en drugsgebruik van de jongeren, gezien het feit dat er voor hen weer een doel is, om naar toe te werken;

Zo zijn er nog veel meer argumenten te bedenken. Het feit dat sommige kopers daarna toch weer gaan verbouwen en zich een dure inboedel verschaffen staat daar verder helemaal los van. Het gemeentebestuur en de raad hebben de dure plicht iedereen, dus ook de wat minder verdienenden. een betaalbaar stuk grond aan te bieden.

Mensen die spreken over Sinterklaas spelen en cadeautjes zijn de weg helemaal kwijt! Als straks de goedkoopste huizen met de kleinste kavels (134 m2)  straks mét schuur en keuken (die er nu nog niet bijgeteld zijn) op een kwart miljoen euro komen, kunnen we toch echt niet spreken van een cadeautje.

Hoogtepunt: de stemming

De stemming was bizar. Het CDA-voorstel werd weggehoond. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel en was niet goed onderbouwd vond men. Behalve het CDA stemde alleen fractie Kras voor. Het amendement van fractie Kras was hetzelfde lot beschoren. Het was een  goed en eerlijk en duidelijk voorstel en behelsde alleen de extra kosten van de sporthal Opperdam uit de exploitatie te halen. Volendam 80 ging niet mee met het voorstel van fractie Kras omdat ze staande de vergadering met een eigen amendement kwamen.  Dit kwam er op neer dat er € 6000, extra (buiten die € 18.000,- om) van de grondprijs af zou gaan. Nagenoeg hetzelfde voorstel dus als fractie Kras. Maar ……. door de ziekte van een CDA-er kwam de stemming uit op 10-10

Fractie Kras, CDA en Volendam 80  vóór, de rest tegen.

Daar iedereen dacht dat met het staken der stemmen het voorstel niet door zou gaan, smeekte fractie Kras het CDA, om het zieke raadslid op te halen en te laten stemmen ten faveure van de starters. Helaas, helaas, het raadslid was doodziek..

De burgemeester liet licht schijnen in de duisternis vlak voor de definitieve stemming: Uit naspeuringen in de gemeentewet bleek dat bij het staken der stemmen op een andere dag opnieuw gestemd moest worden. De uitslag 10-10 zou dus voorlopig voldoende zijn!!

Het is ongelofelijk maar waar, bij de uiteindelijke stemming werd het géén 10-10 maar 11-9. Hoe kan dat nou zult u zich afvragen? Simpel, op het laatste moment stemde iemand van Volendam 80 tegen het  compromis voorstel van zijn eigen partij op aandringen van een ander partijlid!!!!

Kunt u het nog volgen? Fractie Kras niet meer .

Overigens willen we op deze plaats wethouder Kes van ruimtelijke ordening bedanken voor haar enorme inzet en vakmanschap, waarmee ze de Gouwwijk alsmede straks de Zuidpolder op de kaart heeft gezet. Proficiat!

Facebook
Twitter
LinkedIn