Reactie wethouder Wim Rijkenberg(Lijst KRAS) op berichtgeving VD|80

11958139_887066071369036_7825536635644248098_o
klik om te vergroten

In het door collega Marisa Kes “duaal” gedeelde stukje van VD|80 via de social media m.b.t. ‘het plan Rijkenberg’ voor het Europaplein wil ik toch e.e.a. met u delen.

Dit plan komt in zeer grote lijnen overeen met het eerder in de Themaraad en in het PX-gebouw gepresenteerde plan. Daarom voor degenen, die zich erin verdiept hebben geen verrassing. En die interesse heeft VD|80 als coalitiepartner natuurlijk zonder meer….
Uit de bij het plan gevoegde inspraakreacties en de beantwoording daarop kan worden opgemaakt wat er met deze inspraakrondes is gedaan in het plan.

Hieruit kan worden opgemaakt dat er zo’n 114 suggesties zijn gedaan ,waarvan er zeker 7 buiten de scope van het Europaplein lagen en er derhalve 107 resteren.
Van die 107 zijn er 59 in het plan verwerkt. Dit hoeft niet te betekenen dat dit allemaal in aanpassingen heeft geresulteerd want veel zaken waren in de oorspronkelijke versie al opgenomen.
Als meer dan de helft van alle ideeën zijn verwerkt kan men dus niet stellen dat met de inspraak niets is gedaan.
Voor de overige is bovendien verklaard waarom deze niet meegenomen zijn.

Ik vind het ongepast om op individuele inspraakvoorstellen in te gaan maar de twee volgens VD|80 genegeerde voorstellen zijn een paar opmerkingen waard.
In het VD|80-artikel wordt gesteld dat er niet is gedaan met onderstaande voorstellen, echter…

1. Plan Niels Tuip: het eerder wereldkundig gemaakte ‘plan Niels Tuip’ is ons (de gemeente) niet als een breed gedragen plan gepresenteerd omdat het eerder veronderstelde draagvlak was weggevallen. Dhr. Tuip heeft ons een meer persoonlijk standpunt medegedeeld, maar daar ga ik nu dus niet specifiek op in – die zijn onderdeel van de suggesties.

2. Buurtbewoners Calkoengracht en omgeving waarvan de enquête is voorgedragen in de PX met 5 stellingen: hiervan zijn er 4 opgenomen in het plan.

3. Niets gedaan met de wens van sommigen die het terrein helemaal vrij van parkeren willen..: jazeker is dit meegenomen in de overwegingen, echter veruit de meerderheid van de reacties is vóór parkeren. Vervolgens is de bestuurlijke keuze gemaakt om dit als zodanig in het plan te verwerken.

4. Het is nog maar de vraag of er draagvlak is voor dit plan stelt VD|80 : gezien de opkomst bij de brede inspraak en de ontvangen reacties zowel mondeling als schriftelijk geven mij de zekerheid dat dat draagvlak er is, maar dat moet je wel willen horen.

5. Het gaat om veel geld, ja. 1,7 miljoen euro in plaats van de eerder genoemde, niet vastgestelde, 9 ton. Ook dit is toegelicht, namelijk: het betreft een groter gebied dan aanvankelijk meegenomen in het eerdere concept in een luxe uitvoering. Zoals VD|80 placht te zeggen “Als je het doet, moet je het goed doen” en het omvat daardoor het hele gebied tussen haven en Julianaweg, als zijnde een van de entrees van Volendam.
In het bedrag € 1,7 mln is zo’n 660.000 euro opgenomen voor eenmalige kosten/toezicht/onvoorzien. Hetgeen bijzonder veel is voor een dergelijk project wat relatief weinig tijd vergt voor de uitvoering en een vast oppervlak en materiaal heeft. Bij vergelijkbare projecten is de ervaring dat dit een fractie van de bovengenoemde 666.000 euro is. Dat dit als hoog zou kunnen worden beschouwd is onderkend en daarom was er dan ook een alternatief voorstel voorbereid, hetgeen zeker 500.000 euro GOEDKOPER uitvalt, maar met een kleiner oppervlak. Hier is evenwel niet op ingegaan, want toen werd er al gesteld inhoudelijk geen standpunt in te nemen door de collegae. Jammer dus.

6. Volgens VD|80 zou de bevolking worden geïnformeerd nadat het plan zou zijn vastgesteld. Dus geen inspraak meer, maar een presentatie van wat was besloten. Dit klopt nu eens een keer wel, want dit was ook bij de PX-avond al verteld, en dus voor de geïnteresseerden geen verrassing…

7. De opmerking m.b.t. tot het verkeer bij Kruidvat en Ventersgracht langs (i.p.v. omkeren via Aalstraat) was ook al bij de eerdere presentaties het geval en onderbouwd, maar voor sommigen dus toch een verrassing…

8. Verkeer uit de Stationsstraat zou blijven. Jazeker dat klopt, en dit is namelijk o.b.v. de inspraak zo aangepast. Maar omdat de Blauwe zone in de Stationsstraat verdwijnt en dit gebied m.b.v. bebording en uitvoering veel rustiger wordt hoeft dat geen probleem op te leveren. Nagenoeg alleen de bewoners van het gebied maken daar dan gebruik van.

Voor zover er verder inhoudelijke vragen zijn gesteld, zijn die beantwoord maar kennelijk niet gehoord. Misschien een soort van selectieve auditieve dyslexie. Bovendien stonden de antwoorden in het plan.

Ik waardeer wél de inbreng van de inwoners en de ambtenaren, en durf dan ook wel een inhoudelijk standpunt in te nemen. En jullie weten nu waarom!

W. Rijkenberg

Facebook
Twitter
LinkedIn