Tase-terrein, doorpakken nu.

default
klik om te vergroten

Nu de rook van de interne ‘oorlog’ binnen FC Volendam optrekt kunnen we eens temeer stellen dat er niets zo veranderlijk is als de voetballerij. De plannen voor een nieuw stadion in de Purmer, waarbij veel grote sportverenigingen mee zouden verhuizen, kunnen voorlopig in de ijskast. Wat lijst KRAS betreft voorgoed.   

Definitieve woningbouw op het Tase-terrein, sportvoorzieningen op huidige plek   

Lijst KRAS heeft een duidelijke visie geformuleerd voor wat betreft de ontwikkelingen op en rondom het Tase-terrein, namelijk: het stadion van FC Volendam en RKAV-velden handhaven op dezelfde locatie en op het Tase-terrein worden permanente woningen gebouwd voor zowel starters als senioren. Met een dubbele vergrijzing op komst draagt het ontwikkelen van een aantrekkelijke woonwijk op het Tase-terrein – voor zowel starters en senioren – in onze optiek bij aan een betere doorstroming op de woningmarkt.

Zitten ‘regeltjes’ definitieve woningbouw in de weg?     

Het College van burgemeester en wethouders, gesteund door de coalitiepartijen, mikken vooralsnog op tijdelijke woningen (100% sociale huur), in afwachting van een eventuele verhuizing van de FC en RKAV. Zij voeren hiervoor onder andere het argument aan dat regels over de maximale geluidsnormen (veroorzaakt door het stadion) definitieve woningbouw in de weg zouden zitten. Toch blijkt er in de praktijk vaak meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt.

Maatwerk leveren en motiveer waarom het wél kan

Onder de nieuwe Omgevingswet (per 1 januari 2024) hebben gemeenten veel ruimte gekregen voor lokaal maatwerk en eigen beleid voor geluid. De gemeente heeft daarmee ruimte om een bestuurlijke afweging te maken waarom definitieve woningbouw op het Tase-terrein wél kan. In de praktijk betekent dit dat als het geluid van het stadion boven een bepaalde grenswaarde (aantal dB) ligt, als compensatie moet worden nagedacht over maatregelen die het geluid verminderen.  

Lijst KRAS ziet voldoende mogelijkheden om een definitief plan voor een fraai permanent woningbouwplan te ontwikkelen, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de negatieve aspecten van het stadion. Zo kunnen er geluidsverminderende maatregelen worden getroffen bij de renovatie/uitbreiding van het stadion en liggen er oplossingen in het ontwerp van het nieuwbouwplan. Denk aan het plaatsen van dove gevels aan de kant van het stadion en situering van de woningblokken.

De huidige bebouwing rondom het stadion bewijst dat een twee wekelijks gevuld stadion niet ten koste hoeft te gaan van het woon- en leef genot. Lijst KRAS is ervan overtuigd dat het struikelblok dat ‘geluidsnormen’ heet kan worden weggenomen. Als wethouder Kes haar tanden zet in dit dossier dan kan de ziel van het dorp (de voetbal en onderwijs in de kern) worden gewaarborgd en kunnen er tevens prachtige permanente appartementen/woningen worden gebouwd. Op deze manier krijgt Volendam de entree die het verdient!  

Het is nu zaak om door te pakken!   

Fractie Lijst KRAS. 

Facebook
Twitter
LinkedIn