Uitbreiding Don Bosco College goede zaak?

gebouw
klik om te vergroten

Permanente uitbreiding op huidige plaats verantwoord?

Vorige week stond er een groot redactioneel stuk in de Nivo over de kanttekeningen van verschillende raadsfracties waaronder Lijst KRAS, bij de structurele uitbreiding van het Don Bosco College (DBC) grotendeels i.v.m. een tijdelijke stijging van het leerlingenaantal. Wij willen toch graag onder eigen naam onze kijk op deze uitbreiding toelichten. Het is natuurlijk fantastisch dat het DBC zo´n goede naam verworven heeft , dat de aanwas vanuit de hele regio op gang is gekomen de laatste jaren. Niets mis mee gezien het feit dat toen het DBC er nog niet was de jongeren uit Volendam en Edam uitzwermden over Hoorn, Purmerend maar vooral Amsterdam, vanwege de vele scholen daar. Ook vandaag de dag nog volgen jongeren uit Edam-Volendam een studie in de regio.

Permanente of tijdelijke uitbreiding

Het DBC is sinds de bouw al een aantal keren uitgebreid. Na de laatste uitbreiding waren de grenzen wel bereikt. De grond is volgebouwd op die plaats, het gebouw wordt tot op de laatste meter gebruikt en het is druk in school maar zeker ook buiten de school als de leerlingen massaal naar school komen of juist naar huis gaan. Op een kleine permanente uitbreiding heeft de SKOV inmiddels recht, maar heeft dat pas een half jaar geleden aangevraagd omdat ze tot vorig schooljaar naar eigen zeggen “de beschikbare ruimte zeer efficiënt te benutten” wat uiteraard een zeer goede zaak is. Nu is er sprake van tijdelijke groei voor een minimale periode. Er is sprake van tijdelijke groei/ruimte behoefte als er minimaal 4 jaar een ruimtekort is en maximaal 15 jaar. Volgens de prognoses groeit het aantal leerlingen op het DBC in de jaren vanaf 2015 tot 2019. Daarna neemt het aantal leerlingen weer snel af. In 2020 zit het DBC al met minder leerlingen dan in 2015 en in 2022 is het aantal leerlingen zelfs alweer gezakt onder het niveau van nu. Daar de grondoppervlak op die plaats al ten volle is benut zoals gezegd wil men nu “in de lucht” bouwen op eerste verdiepingsniveau, boven de huidige fietsenstalling. Dat zou betekenen dat er sprake zal worden van nog meer bebouwing op die plaats en nog meer drukte van komende en gaande leerlingen naar de wegen en fietspaden rondom de school. Is dat nog verantwoord?

Dalende leerlingaantallen

De aantal geboorten neemt in Edam-Volendam in rap tempo af. De gevolgen voor de basisscholen zijn 4 jaar van te voren bekend. De SKOV kan bijtijds afdoende maatregelen nemen. Op dit moment loopt er een onderzoek van de GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschap Raad) van de SKOV om te kijken welke basisschool op Volendam op korte termijn moet afbouwen c.q. z’n poorten moet sluiten. De geboorten van het afgelopen jaar zijn echter zo alarmerend laag dat er waarschijnlijk twee scholen gesloten moeten worden, want over 4 jaar krijgen de basisscholen daar al mee te maken! De effecten voor het DBC komen altijd 8 jaar later dan voor de basisscholen. Dat betekent dat de krimp die nu al een tijdje gaande is op de basisscholen over een jaar het DBC bereikt.
Aan het eind van dit schooljaar (2014-2015) verlaten de extra groepen 8 die dit jaar nog de Petrusschool en de Spinmolen bevolken (gezien het hoge aantal geboorten 12 jaar geleden), de bassischolen en krijgt het DBC nog extra aanwas van leerlingen uit de eigen gemeente. Daarna is het over. De leerlingenaantallen in onze gemeente vertonen een sterk dalende tendens. Dat betekent overigens ook dat de groei van leerlingen op het DBC na 2015 geheel van buiten de gemeente komt.
Dit niet erg maar de ideale situatie voor de het DBC is dat alle leerlingen op dezelfde locatie hun lessen kunnen volgen, maar die locatie trekt dat niet meer.

Meerwaarde?

De grote vraag is nu wat de meerwaarde is voor de leerlingen, het DBC en de inwoners van onze gemeente van deze dure structurele uitbreiding (952 m2) en de bijna 4 keer grotere (3349 m2) tijdelijke uitbreiding gebaseerd op de tijdelijke groei van het aantal leerlingen. Wij hebben vorige week al laten weten dat die meerwaarde er eigenlijk niet is. Sterker nog, er zitten heel wat nadelen aan. Het is algemeen bekend dat de kwaliteit van een school niet beter wordt als hij steeds maar groter wordt. Integendeel zelfs. Alles wordt onpersoonlijker. Het kind wordt langzaamaan een nummer. Het aantal (parttime) leerkrachten wordt groter, de organisatie complexer, de invulling bij uitval moeilijker, de kantine overbezet en zelfs de parkeerplaats voor het personeel van het DBC is overbezet. Het uitbouwen van de school heeft ook nog andere (verstrekkende) gevolgen. Er moet meer gymruimte vrij gemaakt in zalen en sporthallen, wat heel moeilijk is, de verkeerstromen moeten in goede banen worden geleid, fietspaden aangelegd en verbreed en kruisingen veiliger gemaakt.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het DBC/SKOV zou na 2015 kunnen besluiten tot een leerlingenstop. Dat is een volkomen legitiem middel indien de maximale capaciteit van een school is bereikt . Daar is bij het DBC zeker sprake van. Dat zal volgens onze inschatting geen gevolgen hebben voor de leerlingen vanuit de eigen gemeente en niet of nauwelijks voor aanmeldingen vanuit Zeevang en Waterland. Alleen voor nieuwe, extra toestroom is dan voor een aantal jaren geen plaats. Het DBC/SKOV beslist daar zelfstandig over. De gemeente heeft geen invloed op die interne besluitvorming bij de SKOV. Het college gaat komende woensdag in overleg v.w.b. de beperkte permanente uitbreiding en de veel grotere tijdelijke voorzieningen met het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg= overleg met de overige schoolbesturen) . Indien de plannen voor de permanente en tijdelijke huisvesting onverkort doorgevoerd (moeten) worden , gaat dat niet alleen veel geld kosten voor de gemeente maar zorgt ook voor vele jaren onrust in ons Voortgezet Onderwijs.

Zoals te lezen is in deze grafiek zakken de geboortes vanaf 2007-2008 naar 2018-2019 van ruim 350 terug naar ruim 200 leerlingen. Het basisonderwijs ondervindt hier nu al de gevolgen van en het DBC binnen twee jaar.

Facebook
Twitter
LinkedIn