Verkeersplan oude kom aangenomen

oude kom
klik om te vergroten

Realisering aantrekkelijk centrum stap dichterbij

Donderdag 15 juni jongstleden was het dan eindelijk zover. Het verkeersplan “oude kom Volendam” lag na vele jaren eindelijk ter besluitvorming voor aan de Raad van Edam-Volendam. De goedkeuring van dit verkeersplan is vereist om de vervolgstap te kunnen maken naar een upgrading van het centrum van Volendam. Iedereen heeft zijn menig kunnen geven over dit plan de afgelopen jaren. Zoals zo vaak wil niet iedereen hetzelfde en krijgen de Raad en het college soms uiteenlopende adviezen die soms ook tegenstrijdig zijn.

Het is de taak van het bestuur om een zo zorgvuldig mogelijk afweging te maken, welke maatregelen samen, de beste mix vormen voor een algehele verbetering van de situatie. Wij denken die gevonden te hebben, na ook advies te hebben ingewonnen van verkeerdeskundigen.

Verkeersmaatregelen

De verkeersmaatregelen zijn bij dit stuk gevoegd. De kern ervan is dat er minder verkeer komt in het centrum, kleinere bevoorradingsvrachtwagens tot 11.00, geen zoekverkeer meer en bij de Spoorbuurt afsluiting voor overig verkeer behoudens bewoners en ondernemers. Het is niet gezegd dat dit pakket er voor zorgt alle problemen tot het verleden behoren, maar het is eindelijk een start, waarover goed is nagedacht. De Raad heeft nog wel aan het college gevraagd een nulmeting uit te voeren in de betreffende straten vóór uitvoering, zodat later vastgesteld kan worden of de gemotoriseerde verkeersbewegingen daadwerkelijk al dan niet terug zijn gebracht. Het college stemde hierin toe. Mocht na een evaluatie blijken dat er nog knelpunten zijn, dan worden die zeker opgepakt. Een veilig en autoluw centrum waar de fiets en de voetganger tot z’n recht komt, dat er levendig en aantrekkelijk uitziet, is het uiteindelijke doel. Overigens probeerde de PvdA tot in de late uurtjes nog veranderingen door te drukken, om zodoende de plannen weer op de lange baan te kunnen schuiven. Dat is mislukt. Volendam 80 en PvdA stemden overigens tegen het voorstel.

Het Europaplein

In september 2017 staat het Europaplein geagendeerd. De Raad wordt gevraagd dan akkoord te gaan met de gepresenteerde plannen. Daar moet de komende periode nog behoorlijk aan gewerkt worden, want aan de details en wensen van betrokkenen wordt waar kan, zoveel mogelijk rekening gehouden. In dezelfde Raad wordt ook de goedkeuring voor de financiering voorgelegd. Na deze Raad wordt het project onmiddellijk in de markt gezet.

De daadwerkelijke uitvoering zal dan begin december 2017 aanvangen of zoveel eerder als mogelijk is. Dat heeft het college toegezegd. We wachten met spanning af!

email: fractie@lijstkras.nl

 

Bijlage voorstel verkeersplan oude kom:

Voorstel no. 42-2017

Agenda no. 5

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017;

Besluit :

1. In te stemmen met de notitie “Verkeersplan oude kom Volendam” d.d. 25 april 2017 waarbij

???? De wijk Spoorbuurt vanaf de Zeestraat in de Dwarsstraat fysiek afgesloten wordt middels een beweegbare paal en in de Stationsstraat middels uitneembare palen en alleen bewoners en ondernemers met een parkeervergunning toegang gegeven wordt tot de woonwijk;

???? De rijrichting in de W.J. Tuijnstraat, tussen de Dwarsstraat en Stationsstraat omgedraaid wordt;

???? De Haringstraat middels infrastructurele maatregelen vanaf de Zeestraat afgesloten wordt en vervolgens aangesloten wordt op de Rokersgracht.
Tevens zal er eenrichtingsverkeer ingesteld worden vanaf het Pellersplein naar de Rokersgracht;

???? De Ventersgracht na 11.00 uur afgesloten wordt van de Zeestraat middels een beweegbare paal;

???? Er in de Havenstraat, tussen de Haringstraat en Ventersgracht, tweerichtingsverkeer wordt ingesteld en dit middels een voorrangsregeling wordt geregeld;

???? In de gehele oude kom van Volendam, exclusief een deel van de Zeestraat, tussen de Julianaweg en de toegangsweg naar de parkeergarage en de Bokkingstraat,
een lengtebeperking van 8m. en een gewichtsbeperking van 7,5 ton ingesteld wordt,
met daarbij een ontheffingsregeling wanneer bepaalde lading niet met kleine vrachtauto’s geleverd kan worden;

???? Voor de gehele oude kom van Volendam, exclusief een deel van de Zeestraat, tussen de Julianaweg en de keerlus in de Zeestraat en Bokkingstraat, een venstertijd tussen 06.00 – 11.00 uur ingesteld wordt voor laden en lossen;

???? In de Zeestraat, nabij de keerlus, een laad- en losplaats aangelegd wordt voor kleine vrachtauto’s die in de avonden en weekenden ook benut kan worden als taxistandplaats;

???? De regelingen inzake het laden en lossen in de oude kom van Volendam per 1 januari 2018 in gaat;

???? Richting bewoners en bedrijven duidelijk gecommuniceerd wordt over de voorgestelde Maatregelen.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 15 juni 2017

De griffier, De voorzitter,

mr. M. van Essen L.J. Sievers

Facebook
Twitter
LinkedIn