Vervolg evaluatie kermis (2)

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Na kermis zijn we gelijk aan de slag gegaan met de zorgen die we allemaal delen over de toekomst van onze kermis. 

We zijn langs ondernemers geweest die mogelijk omzetderving hebben ondervonden door de tweede tent op het Marinapark. Percentages van maar liefst 30% werd ons medegedeeld. De beelden van een lege tent worden nu dus in keiharde percentages en euro’s uitgedrukt. Ook vinden wij het vreemd dat de tent op het Slobbeland niet mocht uitbreiden vanwege gevaar voor omzetverlies op de dijk. Die tent heeft een capaciteit van 1.500 bezoekers. Waarom mocht Uis Faist dan wel 6.000 mensen binnen laten? En hoe zit het met de gratis verstrekking van de grond? Verder zijn we benaderd door kermisexploitanten die ons een brief van de gemeente deelden waarin gesproken werd over een eventuele compensatie n.a.v. aankondiging van een tweede kermistent. De brief dateert van december 2021. Genoeg aanleiding om de gemeente aan de tand te voelen. Helaas kunnen wij niet alle vragen stellen. Dan gaat het met name over de vragen die door ondernemers moeten worden beantwoord. Wij zullen ons richten op vergunning- en beleidsniveau.

Naar aanleiding van onze evaluatie en jullie opmerkingen op social media hebben wij het gemeentebestuur de volgende vragen gesteld. Wij houden jullie op de hoogte van de antwoorden.

Vragen:

1. Wanneer gaat de aangekondigde evaluatie van de kermis 2022 plaatsvinden en welke betrokken partijen worden daarvoor uitgenodigd?

In een brief van het college d.d. 9 december 2021 is meegedeeld aan kermisexploitanten dat er nagedacht wordt over een oplossing voor inkomstenderving na evaluatie.

2. Is er inmiddels contact geweest? Zo ja, met wie en wat is de uitkomst van dit overleg?

3. Zo nee, in welke oplossingsrichtingen denkt het college?

4. Heeft de gemeente een soortgelijke brief gestuurd naar de Kermisexploitanten over de kermistent in Edam? Werd daarin ook gesproken over een mogelijke compensatie?

Inmiddels blijkt dat de komst van een 2e feesttent heeft geleid tot een forse daling van de omzet voor zowel de lokale (horeca) ondernemers als de kermistent op het slobbeland. Blijkens de brief d.d. 9 december 2021 heeft het college (sec) rekening gehouden met een daling van de omzet van kermisexploitanten.

5. Deelt het college onze bewering dat de komst van een 2e feesttent heeft geleid tot een (forse) daling van de omzet voor de lokale (horeca) ondernemers? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt het college onze bewering dat de komst van een 2e feesttent heeft geleid tot een (forse) daling van de omzet van de kermistent op het slobbeland? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college van mening dat de (financiële) belangen van de lokale (horeca) ondernemers onvoldoende zijn meegewogen bij de vergunningverlening van een 2e feesttent.  Zo ja, zo nee, waarom wel/niet?

8. Is het college van mening dat er een oneerlijke concurrentiepositie is ontstaan doordat de gemeente een vergunning heeft afgegeven voor een 2e feesttent met een capaciteit die grosso modo 4x hoger ligt dan de kermistent op het slobbeland? Zo ja, zo nee, waarom wel/niet?

9. Is het college van mening dat de financiële belangen van de lokale (horeca) ondernemers en kermistent Slobbeland moeten worden meegewogen bij de vergunningverlening en opzet van de kermis in volgende jaren?

10. Klopt onze informatie dat in het verleden richting de initiatiefnemers van de kermistent op het Slobbeland is gecommuniceerd dat de kermistent niet mocht uitbreiden naar een grotere capaciteit omdat dit schade zou aanrichten aan de overige horeca?

11. Klopt onze informatie dat de 2e feesttent op het Marinapark geen vergoeding heeft betaald voor het gebruik van de gronden, terwijl de kermistent op het Slobbeland hiervoor 25.000 betaald?

12. Is er een lening verstrekt aan de 2e feesttent op het Marinapark en heeft de gemeente, naast het beschikbaar stellen van het terrein, ook nog andere materiële en immateriële goederen en diensten beschikbaar gesteld? Is hier een vergoeding voor gevraagd? Zo ja, voor hoeveel?

13. Heeft de gemeente op een vergelijkbare manier ook de tent van het Slobbeland en in Edam in het verleden bijgestaan? Zo ja, hoe?

In de beantwoording van de vragen van BVNL is aangegeven dat de feesttent een eenmalige vergunning heeft gekregen en voor volgend jaar wordt de huidige opzet eerst geëvalueerd.

14. Is het college voornemens om de huidige opzet te evalueren met zowel de initiatiefnemers van de 2e feesttent als met de initiatiefnemers van de kermistent op het Slobbeland en de lokale (horeca) ondernemers? Zo nee, waarom niet?

15. Heeft het college in aanloop naar de vergunningverlening voor een 2e feesttent nagedacht over andere manieren om de drukte bij de horeca op de dijk te reguleren, zonder een feest locatie toe te voegen?

16. Is het college bereid om na te denken over een oplossing die op steun kan rekenen van de lokale (horeca) ondernemers en hierover met hen in gesprek te gaan?

17. Klopt het dat in het verleden een aanvraag is gedaan voor nog een beun nabij het lotje? Zo ja, om welke redenen is deze aanvraag afgewezen?

18. Is het college bereid om na te denken over een oplossing die bijdraagt aan betere spreiding van de drukte op de dijk, zoals bijvoorbeeld extra beunen i.p.v. geen beun en/of door meer horecaondernemers hierbij te betrekken?

Facebook
Twitter
LinkedIn